Algemene Voorwaarden Loes IJmker Naam ondernemer: Loes IJmker
E-mailadres: info@loesijmker.nl
Bank: NL18INGB01041804 12


Artikel 1. Definities
Coach: Loes IJmker,  voedingsdeskundige en coach
Cliënt: degene aan wie door de voedingsdeskundige advies en begeleiding verleend wordt.

Praktijkadres: de consulten geschieden via videobellen op internet, of indien specifiek afgesproken in de van der Valk Princeville in Breda.

Artikel 2. Algemeen
De Voedingsdeskundige adviseert de Cliënt online via videobellen, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van de praktijklocatie wordt de Cliënt tijdig op de hoogte gesteld.
De Voedingsdeskundige behandelt de Cliënt na persoonlijke benadering door de Cliënt.
De Coach en de Cliënt komen samen een passend 1-op-1-coachingstraject overeen.


Artikel 3. Verhindering

Indien de Cliënt is verhinderd op de afgesproken datum en het tijdstip op het Praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij de Voedingsdeskundige hiervan direct op de hoogte te stellen. Indien de Cliënt de afspraak niet binnen 24 uur afmeldt bij de Coach, is de Coach gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de Cliënt in rekening te brengen.


Bij afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen, wordt de bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Inzake een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.


Artikel 4. Tariefstelling
Voor de behandeling aanvangt, deelt de Voedingsdeskundige de Cliënt schriftelijk mede welke tarieven gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW en andere wettelijke heffingen indien en voor zover deze berekend moeten worden. De Voedingsdeskundig  is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Tevens beroept de Voedingsdeskundige zich op het feit dat er op 1 januari van elk kalenderjaar een prijsstijging zou kunnen plaatsvinden.

Artikel 5. Betaling
De Cliënt verplicht zich tot betaling op het moment dat hij/zij de offerte heeft geaccepteerd. De toezegging zal hoofdzakelijk per e-mail naar info@loesijmker.nl plaatsvinden, tenzij anders overeengekomen.
Betaling van het coachingstraject wordt in het vooraf aan het gehele coachingstraject voldaan. Eventuele vervolgconsulten zullen per consult gefactureerd worden.
Betaling van het factuurbedrag dient vooraf het eerste consult te geschieden op rekeningnummer NL74INGB0008406454 t.n.v. Loes IJmker, op de door de Voedingsdeskundige aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van het factuurbedrag schorten de betalingsverplichting niet op.


De Coach is gerechtigd het eerste consult te weigeren indien de Cliënt de factuur niet vóór aanvang van het coachingstraject heeft voldaan.

Artikel 6. Intellectueel eigendom
De Voedingsdeskundige behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”.  Zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog
verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt
De in het eerste lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de Voedingsdeskundige noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de Cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de Cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor ze door de Voedingsdeskundige verstrekt zijn.

Artikel 7. Onuitvoerbaarheid van de opdracht
De Voedingsdeskundige heeft het recht de overeengekomen afspraken en/of begeleiding op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedssfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, heeft de Cliënt het recht de overeenkomst gedeeltelijk te ontbinden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. De Voedingsdeskundige dient de Cliënt dat deel te vergoeden dat nog niet is nagekomen indien dat reeds is betaald.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
Het advies van de Voedingsdeskundige is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De Voedingsdeskundige zal zich derhalve inspannen de voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen naar zijn beste vermogen en inzicht na te komen met inachtneming van de belangen van de Cliënt.
De Voedingsdeskundige sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de Cliënt van door de Voedingsdeskundige verstrekte adviezen.
De Voedingsdeskundige is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect van de Cliënt.

Artikel 9. Uw gegevens
De Voedingsdeskundige zal in geen geval gegevens van de Cliënt ter beschikking stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de Cliënt.

Artikel 10. Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijk rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de Voedingsdeskundige is bevoegd kennis te nemen van geschillen.
Op overeenkomsten met de Voedingsdeskundige is het Nederlands recht van toepassing.